Quy trình lập dự án theo nghị định 30-2015 NĐ-CP

QUY TRÌNH LẬP DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ, NHÀ Ở, THƯƠNG MẠI, CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, DỰ ÁN ĐA NĂNG

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ_CP ngày 17 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.